Larga nyheter

Äntligen dags för lite utbildningar igen

Här nedan ser du höstens kursutbud. Vi kommer fortsatt att köra digitala utbildningar fram till årsskiftet så får vi se hur det blir efter nyår. Vi använder oss av Teams och efter du gjort din anmälan och i gid tid före kursdagen kommer du att få en länk skickad till din mail som du sedan använder för att medverka på kursen.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på kontoret 0302-17540, kontoret@larga.se

Larga nyheter

Läkarintyg från dag 8 igen

Från och med 1 oktober 2021 behöver alla återigen uppvisa läkarintyg från dag åtta.

När du är sjuk i mer än 14 kalenderdagar, skall du fylla i blanketten AFA-anmälan och
skicka till Larga. Blanketten hittar du på www.afa.se ring även till oss på kontoret 0302-175 40
eller maila oss till kontoret@larga.se så sjukanmäler vi dig till Försäkringskassan.

Vi vill även fortsättningsvis ha in läkarintyg från dig, även när du får ersättningen från
Försäkringskassan. Detta då sjukfrånvaro är semestergrundande.

Sjukfrånvaroersättning

Dag 1 = Karens
Dag 2-14 = 80 % av din lön utbetalas av Larga
Dag 15- = Ersättning från Försäkringskassan
Dag 15-360 = AGS-ersättning (se under fliken 18 – AFA)

SGI= Timlön och OB/Jour-tillägg (exklusive semesterersättning)

Larga nyheter

Hej på er

Hoppas ni alla ha haft en skön sommar. Det känns konstigt att skriva ”haft” då ju det bara är den 20:e Augusti och fortfarande sommar men lite för kallt ute är det väl allt. Vi får hoppas att det blir lite mer värme innan hösten kommer till oss på riktigt.

Vi burkar ju vara ute i god tid med kommande utbildningar men då vi fortfarande inte vet hur allt kommer att blir med restriktioner så vet vi ännu inte riktigt.

Vad vi däremot vet är att vi kommer att fortsätta med Digital Introduktionskurs. Datum för dessa kommer upp inom kort, så håll utkik här på hemsidan

Anna, Carina, Frida & Gabor önskar er en fin sensommarhelg!

Larga nyheter

Trevlig midsommar!

Så är midsommar här och vad det verkar även 🌞

Va rädda om er, håll avstånd & håll god handhygien!

Öppettider under helgen:
Torsdag 24/6 stänger kontoret 14:00
Midsommarafton 25/6 – STÄNGT
På Måndag har vi såklart öppet som vanligt igen

Vid akuta ärenden finns vi alltid tillgängliga på telefon, dygnet runt, 0302-175 40

Trevlig helg önskar
Anna, Carina, Frida & Gabor

Vi har stängt under midsommarhelgen (fre-sön) Önskar alla en trevlig  midsommar :-) - FLYING SCOTSMAN INN
Nyheter

De 4 viktigaste frågorna om Stärkt rätt till assistans

Vilka är de största förbättringar som utredaren Fredrik Malmberg lägger fram i ”Stärkt rätt till personlig assistans”? Kommer det senaste decenniets allt tuffare praxis att upphävas? Hur ska barn få utökad assistans? Hur ska assistansen för tillsyn återställas? Här sammanfattar HejaOlika de viktigaste svaren.

1. Vilka är de viktigaste förslagen?

Rätten till assistans för barn ska stärkas och utökas. Assistansanvändare ska få bättre stöd vid sjukvårdande insatser. Rätten till assistans utökas för vissa hjälpbehov. Kontinuiteten och förutsägbarheten ska öka för den som har assistans. I januari 2023 vill utredaren att förändringarna ska börja gälla.

Alla artiklar om utredningen SOU 2021:37 ”Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser”.

2. Nya grundläggande behov – vad innebär utökningen?

Det handlar om att utöka, eller snarare återställa, assistansen för personer som har behov av ”tillsyn” av olika slag. En person kan till exempel behöva hjälp med motivering och vägledning för att kunna genomföra vissa saker. Det kan också röra sig om att förebygga riskfyllt beteende. Medicinska problem kan också kräva hjälp. Det har blivit allt svårare att få personlig assistans för sådan tillsyn, eller som det formellt heter: ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade”. Allt fler har fått avslag på assistans. De tuffare reglerna har svepande motiverats med ”ny rättspraxis”. Konsekvenserna har varit mycket allvarliga. Personer som behöver stöd nästan all vaken tid har kastats ut ur assistansen, trots stora skaderisker på grund av riskfyllt beteende eller medicinska problem. Även personer som inte klarar grundläggande personlig hygien har förlorat sin assistans. I dagens läge kan assistans för sådan tillsyn beviljas som ”andra personliga behov” enligt LSS 9 a, men det är ovanligt att tillsyn självständigt beviljas som grundläggande behov. Utredaren anser att det är nödvändigt att utöka (eller återställa) rätten till assistans vid behov av tillsyn. Den nya ”rättspraxis” som begränsat assistansen måste upphävas. Behov av ”kvalificerat motiverande eller vägledande stöd” ska inte bedömas separat som ett eget behov som idag, utan räknas med i de behov som stödet i praktiken gäller, till exempel personlig hygien eller måltider. Utredaren vill också inför två nya grundläggande behov. Det ena beskrivs som ”kontinuerligt stöd som den enskilde till följd av sitt funktionshinder behöver för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom”. Att förebygga riskfyllt beteende, eller att minska skaderiskerna, ska alltså kunna ge rätt till assistans. Det andra beskrivs som ”kontinuerligt stöd som föranleds av varaktig eller långvarig medicinsk problematik där uteblivet stöd utgör en allvarlig risk för liv eller hälsa”. Detta omfattar både praktiska åtgärder och närvaro för att kunna avläsa den hälsotillstånd och uppmärksamma när åtgärder behövs. Med ändringarna ovan blir det totalt sju grundläggande behov vid bedömning av rätt till assistans.

3. Stärkt assistans för barn – vad innebär det?

Föräldraansvaret innebär i dagens läge att barn beviljas mindre assistans än vuxna. Otaliga funkisfamiljer får avslag eller neddragningar med ”föräldraansvar” som motivering utan någon större precisering. Bedömningarna görs godtyckligt av enskilda handläggare, på ett rättsosäkert sätt. Idén är att alla föräldrar har ett ansvar för sina barn, och att det vid ansökan om assistans ska göras avdrag för det som är ”normalt föräldraansvar”, men ingen vet vad som är normalt ansvar. Utredaren har kommit fram till att dagens tillämpning resulterar i sämre assistans än vad som motsvarar de faktiska behoven. Även barn som behöver hjälp dygnet runt kan bli helt utan assistans på grund av ”föräldraansvaret”. Utredaren betonar att det behövs stora förbättringar för berörda familjer. Han skriver att det måste vara ”en självklarhet” att barns tillgång till personlig assistans är rättssäker och att avdrag för föräldraansvar är rimliga med hänsyn till familjers sammantagna situation. ”Vi bedömer att en stor förändring behövs för att ge förutsättningar för en tillämpning av föräldraansvaret som är förutsägbar, enhetlig och transparent. Därutöver krävs att avdraget blir ändamålsenligt avgränsat. Detta är nödvändigt för att barn med stora funktionsnedsättningar ska ges möjlighet att leva sitt liv på samma villkor som andra.” För att stärka assistansen för barn föreslår utredaren tre åtgärder. 1. Om barnet har behov som går utöver det föräldrar normalt tar ansvar för så ska inget föräldraavdrag göras. Vårt förslag är att det nya grundläggande behovet ”kontinuerligt stöd som föranleds av varaktig eller långvarig medicinsk problematik där uteblivet stöd utgör en allvarlig risk för liv eller hälsa” undantas från avdrag på samma sätt som för andning och sondmatning enligt 9 f § LSS. 2. Öka rättssäkerheten vid bedömningen av föräldraansvarets storlek. Avdraget för föräldraansvar ska schabloniseras och kallas ”föräldraavdrag”. Schablonen ska ha två delar, för dels grundläggande behov, dels andra personliga behov enligt 9 a § LSS. Utredaren föreslår också ett fåtal åldersspann med olika nivåer på schablonavdraget. Det hjälpbehov som återstår efter avdraget ska ingå i bedömningen av rätten till personlig assistans. 3. Barn ska kunna beviljas kommunalt finansierad personlig assistans även om de endast har ett litet behov av hjälp med grundläggande behov om personlig assistans är en ändamålsenlig insats och det är i enlighet med barnets bästa.

4. Bättre stöd vid sjukvårdande insatser – vad innebär det?

Personer som har assistans får ofta hjälp med sjukvård av sina personliga assistenter, istället för av vårdpersonal. Det kallas då egenvård. Det är vårdpersonal som gör bedlömningen om assistenter kan utföra sådan egenvård. Det kan handla om hantering av läkemedel, lägga om sår, sköta kateter eller hantering av andningshjälpmedel. Ofta är riskerna för skador små, men ibland kan felaktig hantering innebära stora risker. Utredaren tycker att det är oacceptabelt att den här vården utförs med lägre patientsäkerhet än annan sjukvård. För att lösa detta föreslås en egenvårdslag som förtydligar sjukvårdens ansvar för bland annat planering och uppföljning. För att förtydliga assistansanordnarens ansvar och uppgifter föreslås ett tillägg i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det ska även vara ett krav att alla LSS-verksamheter har rutiner för egenvård. Utredaren vill också att vården tar större hänsyn till livsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar. Hälso- och sjukvårdslagen föreslås få en ny bestämmelse om att vård ska ”ges på ett sätt som i högre utsträckning möjliggör för den enskilde att leva och delta i samhällslivet på samma villkor som andra”. Slutligen ska personer med LSS som behöver sjukvårdande insatser få ett ”sammanhållet stöd” för all hjälp man behöver i vardagen. Behov av sjukvård ska tas med när rätten till personlig assistans bedöms. Det ska ske genom ändringar i både LSS och socialförsäkringsbalken.

Fler artiklar om detta ämne

Foto: Linnea Bengtsson.
Så vill JAG ändra bedömningarna av föräldraansvar och assistans vid tillsyn och egenvård
1. Oacceptabelt att många med tydliga tillsynsbehov förlorar assistans. 2. Klargör att egenvård är assistansgrundande. 3. Föräldraansvaret behöver ses över för att bli rimligt och rättssäkert.
Anna Barsk Holmbom. Foto: Linnea Bengtsson.
Anna Barsk Holmbom: Om regeringen vill stärka assistansen är det viktigt att nya medel beviljas
En underfinansiering kan innebära att personer utan egenvårdsbehov förlorar sin rätt till personlig assistans
Fredrik Malmberg är sedan i somras ny generaldirektör för SPSM
Fredrik Malmbergs uppdrag från regeringen: Stärk assistansen
Utreder föräldraansvar, egenvård och behov av tillsyn. ”Löser inte de verkliga problemen”, säger kritisk RBU-ordförande.
Larga nyheter

Information från kontoret

Fredag den 21 Maj stänger kontoret kl 14:00

Som alltid kan ni alltid nå oss om det skulle vara något akut på 0302-17540

Håll ut, håll i & håll fortsatt avstånd!

Hälsningar Anna, Carina, Frida & Gabor

Larga nyheter

Din hygien-fortfarande en viktig faktor

Använd tvål och handsprit, det är effektivt mot viruset. Gör som vi på kontoret och gå in på denna länk och se att du gör rätt samt lär dig mer om Covid-19 samt gör ett enkelt test i slutet

Arbeta enligt rekommendationerna för att minska bli smittad eller sprida smitta

Håll i håll ut & håll fortsatt avstånd. Bara för att vi nu börjar bli vaccinerade är avståndet fortsatt viktigt innan vi har nått flockimmunitet.

Vi är stolta över er alla som kämpar på!!

Anna, Carina, Frida & Gabor

Larga nyheter

Kristi Himmelsfärd

Vi på kontoret vill önska er alla en fin Kristi Himmelsfärdsdag.

Kontoret har stängt Torsdag den 13/5 men öppet som vanligt igen Fredag den 14/5.

Som alltid kan ni alltid nå oss om det skulle vara något akut på 0302-17540

Håll ut, håll i & håll fortsatt avstånd!

Hälsningar Anna, Carina, Frida & Gabor

Magnolior | Odla.nu
Larga nyheter

Trevlig Valborg

Kontorets öppettider resten av v 17

Torsdag 29/5 stänger kontoret 14:00

Fredag 30/4 Valborgsmässoafton stänger kontoret kl 12:00

Vid akuta ärenden finns vi alltid tillgängliga på telefon, dygnet runt.

Vi på kontoret önskar er en trevlig Valborg & 1:a Maj- Håll i, håll ut & håll avstånd!

Anna, Carina, Frida & Gabor

Körsbärsträd – 14 fakta alla som älskar körsbärsblommor borde känna till |  Sköna hem
Nyheter

Snart stoppas alla utbetalningar till assistansbolag utan tillstånd

Nu täpper regeringen till en lucka i lagen som gjort det möjligt att få assistansersättning utbetalad till assistansbolag som saknar giltigt tillstånd från IVO. Regeringen beslutade idag om en lagrådsremiss för att förhindra sådana utbetalningar från och med 1 november 2021. ”Förslaget innebär att en lucka i lagen täpps igen och det blir svårare för oseriösa aktörer att utnyttja assistansberättigade. Redan idag är det otillåtet för Försäkringskassan att betala ut assistansersättning direkt till ett bolag som saknar tillstånd. Men ifall den assistansberättigade väljer att själv ta emot ersättningen och sedan köpa assistans kan inte myndigheten idag neka utbetalning, även ifall de vet att den går till anordnare som saknar tillstånd”, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Man skriver också att beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.